The Blog

Home / Vídeos / Judaicos / Ohel David / CABALAT SHABAT – PARASHAT SHELACH -28/06/2024 #torah #judaísmo #yeshua #shabat